Thioacetic acid s-[4-[4-(phenylethynyl)phenyl]ethynyl]benzene-thiol ester – Alfa Chemistry