1-hexyl-3-vinylimidazolium nitrate – Alfa Chemistry